รายละเอียด:

สตง. รุดตรวจสอบสังเกตการณ์พื้นที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. และการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายแยกมาบตาโต้ ลิตเติลฮิลล์ สวิทพาราไดร์ ภูธารา เชื่อมสายพัฒนาการวัดเขาเสาธงทอง ของเทศบาลเมืองบางละมุง มูลค่า ๙,๐๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท หลังพบมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่กลางถนน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่: 16 ตุลาคม 2558