รายละเอียด:

สตง. เข้าตรวจสอบถนนทรุดตัว จังหวัดฉะเชิงเทรา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่: 27 พฤศจิกายน 2558