Details

ตง. เสนอแนะแนวทางดำเนินงานโครงการการบริหารจัดการพลังงานภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด จำนวน 2 โครงการ ภายหลังตรวจพบการดำเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส่งผลให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน
Date 1 ตุลาคม 2563
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา