Details

สตง. แจงผลตรวจสอบกิจกรรมการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงฯ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วงเงินงบประมาณกว่า 13,000 ล้านบาท พบยังไม่สะท้อนความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การตรวจสอบและติดตามทรัพย์สินของโครงการยังไม่รัดกุมเพียงพอ และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ชี้ควรเร่งดำเนินการเปิดใช้โครงข่าย และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และเกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน
Date 2 กรกฎาคม 2563
แหล่งที่มา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน