รายละเอียด:

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือที่ มท.๐๘๐๕/ว ๒๑๗๑ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อให้หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและจังหวัดถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและแนวปฏิบัติที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอแนะโดยเคร่งครัด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลงวันที่: 3 กรกฎาคม 2558
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน