รายละเอียด:

วันที่: 16 พฤศจิกายน 2560
แหล่งที่มา: กลุ่มประชาสัมพันธ์และประสานราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โทร. 0 2618 5755