มาตราการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จ.อุตรดิตถ์

OAG default image view

ตรวจสอบแผนแม่บทเพื่อการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง

OAG default image view

โครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร

OAG default image view

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน

OAG default image view

คอร์รัปชั่น การทุจริต

OAG default image view

ตรวจสอบรับปรุงคอมพิวเตอร์ ฯ

OAG default image view

ตรวจสอบการควบคุมแรงงานต่างด้าว

OAG default image view

ตรวจสอบการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน

OAG default image view

ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาขาดแคลน

OAG default image view

ตรวจสอบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

OAG default image view

ตรวจสอบโครงการช่วยภัยหนาว

OAG default image view

ตรวจสอบบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

OAG default image view

ตรวจสอบนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน

OAG default image view

ตรวจสอบบริหารจัดการกากของเสีย

OAG default image view

ตรวจสอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

OAG default image view

เศรษฐกิจพอเพียง

OAG default image view

Pages