ผลการตรวจสอบการการซื้อปุ๋ย / อปท.

OAG default image view

เก็บตกงาน สัมมนานานาชาติ

OAG default image view

บทรายการ สตง. พบประชาชน ( เก็บตกงานประชุมสัมมนานานาชาติ "คุณธรรมแห่งชาติ")

OAG default image view

บท รายการ สตง.พบประชาชน (ผลการตรวจสอบผ้าห่มกันหนาว )

OAG default image view

บท รายการ สตง. พบ ประชาชน (ผลรายงานการตรวจสอบ สุราษฎร์โมเดล)

OAG default image view

บทรายการ สตง. พบประชาชน (เล่าสู่กันฟัง 31 ธ.ค.58 )

OAG default image view

บทรายการ สตง. พบประชาชน (บทบาท สตง.ในต่างประเทศ 2)

OAG default image view

บทรายการ สตง. พบประชาชน (บทบาท สตง.ในต่างประเทศ )

OAG default image view

บทรายการ สตง. พบประชาชน สัมภาษณ์ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

OAG default image view

บทรายการ สตง. พบประชาชน (เล่าสู่กันฟัง 24 ธ.ค.58 )

OAG default image view

บทรายการ สตง. พบประชาชน (วันที่ 12 พ.ย.58)

OAG default image view

บทรายการ สตง. พบประชาชน (เล่าสู่กันฟัง 3 ธ.ค.58 )

OAG default image view

บทรายการ สตง. พบประชาชน (เล่าสู่กันฟัง ผลการตรวจสอบ 26 พ.ย.58)

ออกอากาศ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 21.00 -21.30 น.

OAG default image view

บทรายการ สตง. พบประชาชน (2 เมษายน 2558) - สตจ.สระแก้ว

รายการ สตง. พบประชาชน

OAG default image view

บทรายการ สตง.พบประชาชน (ผอ.ละออ สิทธิพงษ์) - 19 ก.ค. 2550

OAG default image view

บทรายการ สตง.พบประชาชน (ผอ.อรพินธ์ ปัทมลิขิตสกุล)

OAG default image view

Pages