นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมเพื่อพิจารณาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 และพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องวรพากษ์พินิจ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
การประชุมหารือร่วม ครั้งที่ 2/2561
การประชุมหารือร่วม ครั้งที่ 2/2561
การประชุมหารือร่วม ครั้งที่ 2/2561
การประชุมหารือร่วม ครั้งที่ 2/2561