นายประจักษ์  บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ  ระหว่าง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช.  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และร่วมเสวนาในหัวข้อ “เครือข่ายเข้มแข็ง ภาครัฐโปร่งใส ใครได้ประโยชน์”   โดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีนายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ประชาชนเข้มแข็ง ภาครัฐโปร่งใส ร่วมพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน”  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ
 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ