วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
และผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรต่อเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  ชั้น1
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร
สตง.ลงนามถวายพระพร