พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน" โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเสวนา และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากนายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการร่างกฏหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายธนพล โกมารกุล ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยาย หัวข้อ "การเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน
สตง. อปท. ร่วมใจ พัฒนาท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน