พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มอบนโยบายในการจัดทำแผนฯ  และนายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยาย เรื่อง การจัดทำแผนฯ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562