วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง. โดยมี นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายในหัวข้อ "พิชิตการเปลี่ยนผ่านสู่ สตง. ยุคใหม่" รองศาสตราจารย์ ดร. จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ "พลิกโฉม HR เพื่อก้าวสู่องค์กรดิจิทัล" ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรยุคดิจิทัล" และนายสุทธิพงษ์  บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน บรรยายในหัวข้อ "วิถี สตง. : อดีต 
สู่ปัจจุบัน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" 
 
สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว ประกอบด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 743 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาผ่านระบบ Online แบบถ่ายทอดสด (Live)
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.
โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทใหม่และวิถีสู่อนาคตของ สตง.