วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานแก่เยาวชนที่ชนะเลิศ “โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน” (Youth Standing Up for Human Rights) โดยมี นางสาววิมลวรรณ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 18 เป็นผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมจัดนิทรรศการและร่วมงานพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทาน