สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 (ตามกิจกรรมการตรวจสอบรายงานการเงินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561) วันที่ 24 กันยายน 2563 โดยมีนางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 
สำหรับหัวข้อการสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงกระบวนงานและผังบัญชีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Electronic Local Administration Accounting System : e-LAAS ตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 2) แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบและการจัดทำกระดาษทำการ  โดยมีนางเกล็ดนที มโนสันติ์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.2) รักษาราชการแทน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแนวทางการตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการรายการ และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และวิทยากรภายในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมการสัมมนาให้ความรู้กับข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1
โครงการสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1