สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง” รุ่นที่ 4 วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับมิติใหม่ในการดำเนินการทางวินัยการเงินการคลังของรัฐ”  ในการนี้ ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ “บทบาท หน้าที่และอำนาจของ สตง. และมุมมองของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐ” และ “โทษทางปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561” โดยมีกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  เข้าร่วมการเสวนา  พร้อมยกกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง 
 
โครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าวมีจำนวนทั้งสิ้น 4 รุ่น ผู้เข้าร่วมสัมมนารวมประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น 2 กลุ่ม ในช่วงเวลาเดียวกัน 
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง รุ่นที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์