วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสงขลา โดยมีนายเสริมพันธ์ นิลละออง ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.15) เป็นผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “หน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560” พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 8  โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 42