วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563  นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การสอบทานการควบคุมคุณภาพ (EQCR) งานตรวจสอบการเงิน" สำหรับข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการควบคุมคุณภาพของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการสอบทานการควบคุมคุณภาพตามแนวปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบการเงิน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม รวมจำนวน 1,695 คน แบ่งเป็นการรับฟังการบรรยายในห้องฝึกอบรม และการรับฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ (Online) แบบถ่ายทอดสด (live) ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร