โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง." ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

28/02/2563

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง."  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง." ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

26/02/2563

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง."

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2563-02-24

ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง." ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

20/02/2563

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง."  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง." ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

20/02/2563

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง."

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หลักสูตร "การรู้รักษ์เงินแผ่นดิน กับ สตง."

18-02-2563

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

โครงการ สตง. ตามรอยพระทศมินทราชา ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติ

2563/02/14

โครงการ สตง. ตามรอยพระทศมินทราชา

การสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน

11/02/2563

การสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน

โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ2563 เรื่อง "ก้าวย่างแห่งความท้าทายสู่เป้าหมายที่ยั่งยืน"

06/02/2563

โครงการสัมมนาทางวิชาการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ2563

Pages