แหล่งที่มา: 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่: 
4 กุมภาพันธ์ 2563
รายการ SAO Knowledge รายการที่จะนำทุกท่านสู่ความรู้และการพัฒนาขององค์กร  ตอน BIC TOPIC จริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน