วันที่: 13 กันยายน 2561
แหล่งที่มา: ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง