รายละเอียด:

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นค 4019 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ
วันที่: 10 สิงหาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง