วันที่: 8 มกราคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 12 (จังหวัดเพชรบุรี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง