วันที่: 3 เมษายน 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง