รายละเอียด:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)
วันที่: 2 ตุลาคม 2561
แหล่งที่มา: สตภ.11