รายละเอียด:

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 (จังหวัดนครปฐม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง