วันที่: 12 ตุลาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง