รายละเอียด:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 11 (จังหวัดนครสวรรค์)

วันที่: 6 ธันวาคม 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง