รายละเอียด:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง)ในรอบเดือน ธันวาคม 2561
วันที่: 8 มกราคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จังหวัดลำปาง)