วันที่: 8 ตุลาคม 2561
แหล่งที่มา: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง